Projekčná činnosť pre stavby

Naša firma zabezpečuje projekčnú činnosť autorizovaným projektantom, ktorý  zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2.zákona č. 56/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, tzn., že zodpovedá za:

 1. vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
 2. vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia,
 3. vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia

Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá okrem projektčnej činnosti aj za realizovateľnosť projektu. Statický výpočet musí byť vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovateľný.

Dokumentácia projekčnej činnosti potrebná na vydanie územného rozhodnutia musí obsahovať:

 1. architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia
 2. navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1 : 500).
 3. sprievodná správa.
 4. navrhované napojenie stavby na inžinierske siete, odsúhlasené príslušnými správcami sietí.

Projekčná činnosť a dokumentácia potrebná na vydanie stavebného povolenia obsahuje najmä:

 1. sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe (pokiaľ nepostačujú údaje uvedené v žiadosti) s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a o dodržaní všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
 2. súhrnnú tech. správu, z ktorej musí byť zrejmé:Celkovú situáciu stavby (zastavovací  plán v mierke 1:200 až 1:500 s vyznačením hraníc pozemku, existujúcich stavieb, podzemných inžinierskych sietí, prípojok na verejné rozvodné siete a kanalizáciu, ochranných pásiem.
  1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov,
  2. požiarno-bezpečnostné riešenie stavby,
  3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu vrátane parkovania, likvidácie odpadov a riešenie napojenia na existujúce inžinierske siete a kanalizáciu,
  4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku, vrátene sietí a zariadení tech. vybavenia a o jestvujúcich ochranných pásmach,
  5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo tech. zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
  6. usporiadanie staveniska a opatrenie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
  7. splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredia stanovených podľa osobitných predpisov,
 3. Vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb.
 4. Stavebné výkresy, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav (pôdorysy, rezy a pohľady), obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavieb (základy, nosné konštrukcie, schodiská, obvodové plášte, strešné konštrukcie), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií, technické zariadenia, úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska CO a PO, pri stavbách prevádzkových, výrobných alebo technických zariadení musia stavebné výkresy obsahovať priestorové umiestnenie strojov a zariadení, vrátane komunikácií
  1. projekt organizácie výstavby pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočnenie, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe,
  2. statické posúdenie stavby,
  3. návrh úprav okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby.
Napíšte nám