Bezpečnostný poradca ADR

Naša spoločnosť zabezpečuje výkon bezpečnostného poradcu v oblasti prepravy nebezpečných vecí – Dohoda ADR.

Výkon bezpečnostného poradcu ADR

Podľa § 36 zákona 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Odosielateľ, dopravca, príjemca a ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú povinní písomne vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpečných vecí zabezpečovať. Bezpečnostný poradca pripravuje pre povinnú osobu uvedenú v prvej vete výročnú správu za uplynulý kalendárny rok do 31. marca príslušného roku; povinná osoba archivuje výročnú správu po dobu ustanovenú v dohode ADR a predkladá ju na požiadanie dopravnému správnemu orgánu.

Funkciu bezpečnostného poradcu môže vykonávať vedúci dopravy alebo iný zamestnanec povinnej osoby podľa odseku 1 alebo na základe zmluvy pre povinnú osobu podľa odseku 1 právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Bezpečnostným poradcom môže byť len ten, kto spĺňa požiadavky dohody ADR a má osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí (ďalej len „osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu“) vydané dopravným správnym orgánom na základe školenia a skúšky, ktorých obsah upravuje dohoda ADR.

Taktiež podľa Dohody ADR bodu 1.8.3

Každá organizácia, ktorej činnosti zahŕňajú cestnú dopravu alebo sa vzťahujú na balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku nebezpečných vecí cestnou dopravou, musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečných vecí, zodpovedných za pomoc pri zabraňovaní podstatným rizikám z takýchto činností, a tos ohľadom na osoby, majetok a životné prostredie.

Naša spoločnosť zabezpečuje školenie iných ako vodičov.

Podľa Dohody ADR bodu 8.2.3.Osoby, ktorých povinnosti sa týkajú cestnej prepravy nebezpečných vecí, musia absolvovať školenie podľa požiadaviek upravujúcich prepravu takýchto vecí primerane k ich zodpovednosti a povinnostiam. Táto požiadavka sa musí použiť individuálne pre také osoby, ktoré pracujú ako prevádzkovateľ cestných vozidiel alebo odosielateľ, osoby, ktoré nakladajú alebo vykladajú nebezpečné veci, osoby pracujúce ako zasielatelia alebo v zasielateľských agentúrach a vodiči vozidiel iných, ako sú vodiči, ktorí sú držiteľmi osvedčenia v súlade s 8.2.1, zúčastnení na cestnej preprave nebezpečných vecí.

Kontakt

Ing. Miriam Bobčíková – bezpečnostný poradca ADR
+421 948 106 993
info@rassro.sk

Napíšte nám