Povolenie zmeny v užívaní stavby

Povolenie zmeny v užívaní stavby – zmena účelu užívania stavby podľa ust. § 21 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

K návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby – zmena účelu užívania stavby sa pripojí:

  1. dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby,
  2. doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,
  3. doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
  4. kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali.

Obsah žiadosti o povolenie zmeny v užívaní stavby – zmena účelu užívania stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní, je obdobný ako pri žiadosti o stavebné povolenie, okrem toho sa uvedie, aká zmena v užívaní stavby sa bude navrhovať pri podaní návrhu na kolaudáciu dokončenej zmeny stavby.

 

 

 

Napíšte nám