Stavebný dozor pre Vaše projekty

Naša firma zabezpečuje stavebný dozor na úseku:

Osoba vykonávajúca stavebný dozor:

  1. sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení atď,
  2. zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spolu zodpovedá za dodržiavanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočňovanie stavby, hlavne územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  3. vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil.
Napíšte nám