Povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre komunikácie

Naša firma zabezpečuje vybavenie stavebného povolenia a kolaudačné rozhodnutie pre pozemné komunikácie na území Žilinského kraja.

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v súčinnosti so zákonom 56/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebno poriadku /stavebný zákon/,  stavebné a kolaudačné rozhodnutie pre pozemné komunikácie vydáva príslušný cestný správny orgán:

Ak ide o stavbu pozemnej komunikácie rovnakej triedy okrem diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, ktorá sa má uskutočniť v pôsobnosti dvoch alebo viacerých špeciálnych stavebných úradov, tieto sa dohodnú, ktorý z nich uskutoční stavebné konanie a vydá stavebné povolenie. Ak sa nedohodnú, ministerstvo určí rozhodnutím špeciálny stavebný úrad, ktorý toto konanie uskutoční a vydá stavebné povolenie. Na konanie o určenie príslušnosti špeciálneho stavebného úradu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Napíšte nám