Povolenia pre nadrozmernú prepravu

V prípade, že máte problém prepraviť nadmieru veľký alebo ťažký náklad po ceste, naša firma zabezpečuje na území Slovenskej republiky vybavovanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom.

Povoľovanie nadrozmernej prepravy s nadmerne ťažkými alebo rozmernými predmetmi a vozidiel alebo prepráv, ktorých vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu ustanovenú osobitným predpisom je v  Slovenskej republike vykonávané na základe zákona č.135/1961 Zb. o  pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov príslušnými cestnými správnymi orgánmi.

Okresné úrady v sídle kraja povoľujú nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa presahuje územný obvod jedného okresného úradu. Ak prepravná trasa presahuje územný obvod kraja, povoľuje ju okresný úrad v sídle kraja, na ktorého území sa preprava začína.

Okresné úrady povoľujú nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu. Zároveň je dopravca povinný vyžiadať si súhlas na prepravu ak povoľovaná preprava sa uskutoční:

Ak vozidlo alebo súprava prekročí miery stanovené osobitným predpisom k  preprave je nutné povolenie, ktoré je spoplatňované podľa prílohy k zákonu NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Údaje potrebné k vydaniu povolenia sú stanovené aj vyhláškou č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Napíšte nám