Projektová činnosť pre komunikácie

Naša firma zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre pozemné komunikácie oprávnenou osobou a to:

Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa §45 ods.6 písm .a ) zákona č. 50/1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný poriadok/, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním. Obsah PD musí primerane zodpovedať ustanoveniam §9, vyhl. 453/2000 Z.z. VYHLÁŠKY Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. decembra 2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

 

 

 

Napíšte nám