Pripojenie účelovej komunikácie- zriadenie vjazdu

Naša firma zabezpečí vybavenie rozhodnutia na pripojenie účelovej komunikácie, resp. zriadenie vjazdu na území Žilinského kraja.

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, o  pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný  cestný správny orgán.

Je zakázané zriaďovať vjazdy a výjazdy z diaľnic na susedné nehnuteľnosti alebo pripájať na diaľnice účelové komunikácie s výnimkou účelových komunikácií, ktorými sú na diaľnice pripojené objekty a zariadenia pre správu a údržbu diaľnic alebo objekty a zariadenia umiestnené na odpočívadlách.

Ak konanie súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku 1 súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným stanoviskom.

Na povolenie cestného správneho orgánu je potrebný predchádzajúci súhlas dopravného inšpektorátu. Ak ide o diaľnice a rýchlostné cesty, predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Napíšte nám