ČOV- čistička odpadových vôd

V prípade, že likvidácia splaškových vôd bude riešená čistiarňou odpadových vôd /ďalej len čov/, je potrebné si vyžiadať k tomuto zámeru vyjadrenie od Obvodného úradu životného prostredia ako orgánu štátnej vodnej správy, na podklade ktorého,  príslušný stavebný úrad začne územné konanie a može vydať územné rozhodnutie.

K vodoprávnemu (stavebnému) povoleniu pre čov je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu so zakreslenou ČOV, ktorá obsahuje:

 1. technickú správu
 2. situáciu
 3. pozdĺžny profil
 4. technickú správu čov od výrobcu
 5. uloženie kanalizačných rúr
 6. návrh riešenia odtoku vyčistenej vody (vsakovacia studňa, drenážne potrubie, vodný tok)
  • žiadosť o vydanie stavebného (vodoprávneho) povolenia
  • povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie stavby a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd (OÚŽP)
  • správny poplatok k žiadosti o vydanie stavebného(vodoprávneho) rozhodnutia
  • stanovisko Obce
  • originál listu vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, alebo preukázanie iných práv k dotknutým pozemkom (nájomná zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve)

Ku kolaudačnému rozhodnutiu je potrebné doložiť:

Napíšte nám